najemca

Jak Spożądzić Umowę Najmu Okazjonalnego

Aby dobrze zabezpieczyć interesy obydwu stron trzeba sporządzić prawidłową umowę najmu okazjonalnego.Co taka umowa powinna zawierać.Powinny być dokładnie opisane strony umowy imię ,nazwisko ,adres,numer dowodu osobistego,nr PESEL,nr NIP.Następnie trzeba opisać przedmiot najmu,jego powierzchnie ilość pokoi,lokalizacje.

W następnym punkcie trzeba napisać na jaki okres zostaje zawarta umowa.Kolejnym ważnym punktem umowy jest zapis o wysokości czynszu i o terminie jego zapłaty.Należy sprecyzować do którego dnia miesiąca czynsz ma być płacony i sposób zapłaty (na konto lub do rąk własnych).Jeżeli zapisujemy waloryzacje czynszu należy zapisać w jakiej wysokości i jak często może być dokonana. Kolejnym  punktem powinny być  media ,należy je wyszczególnić i zapisać kto je pokrywa.

Właściciel powinien zastrzec w umowie zakaz podnajmowania lokalu i sposób jego użytkowania (wyłącznie na cele mieszkaniowe). Następnym punktem jest kaucja ,jej wysokość,co zabezpiecza,termin zwrotu.Kolejny punkt umowy to oświadczenie najemcy o miejscu do którego będzie mógł się przenieść w przypadku wykonania egzekucji,oraz 21-jednio dniowy termin wskazania innego lokalu w przypadku jeżeli utraci możliwość zamieszkania w lokalu podanym w oświadczeniu.

Przejdzmy teraz do kwestii wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego.Należy zapisać w umowie dokładne zasady i terminy jej wypowiedzenia.Pozostaje kwestia zwrotu lokalu po zakończeniu umowy,należy zapisać że lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym.Należałoby jeszcze zapisać że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.Podajemy jeszcze termin wydania lokalu ,na samym dole umowy umieszczamy podpisy wynajmującego i najemcy.Pod podpisami możemy umieścić listę załączników. Do załączników zaliczamy oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego) o poddaniu się egzekucji ,oświadczenie właściciela lokalu (lub osoby która posiada tytuł prawny do lokalu) o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu,protokół przekazania lokalu.

Wzór-Umowa najmu okazjonalnego lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Właściciel może wypowiedzieć umowę w trzech przypadkach

  1. jeżeli najemca pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki i dopuszcza do powstania szkód w lokalu
  2. zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy rozliczeniowe pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego miesiecznego terminu do zapłaty zaległych i bieżacych należności.
  3. wynajął,podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego częśc bez zgody właściciela.Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i musi zostać doręczone osobiście lub przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Najemca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli wady lokalu są takie że zagrażają zdrowiu najemcy lu jego domowników.Najemcy przysługuje to prawo nawet wtedy jeżeli w chwili podpisywania umowy wiedział o wadach.Drugim przypadkiem kiedy najemca może wypowiedzieć umowe jest sytuacja kiedy w chwili wydania lokal miał wady które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z umową albo jeżeli powstały one pózniej a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich na czas albo jeżeli usunąć się nie dadzą.Uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia umowy najmu nie przysługuje najemcy jeżeli w chwili podpisania umowy wiedział o wadach.Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną.W wypowiedzeniu podajemy dane najemcy (imię ,nazwisko,adres),podajemy dane wynajmującego,podajemu podstawe wypowiedzenia,może to być numer paragrafu umowy najmu lub przepis ustawy o ochronie praw lokatorów i Kodeksu cywilnego.Należy też napisać że wypowiadamy umowę najmu okazjonalnego ,napisać do kogo jest skierowana a także z jakim dniem wypowiedzenie staje się skuteczne.Należy także zadbać o doręczenie wypowiedzenia do rąk własnych lub listem poleconym

Wzor wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego przez wynajmującego

Wzor wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego przez Najemce