tytuł prawny do lokalu

Jak Spożądzić Umowę Najmu Okazjonalnego

Aby dobrze zabezpieczyć interesy obydwu stron trzeba sporządzić prawidłową umowę najmu okazjonalnego.Co taka umowa powinna zawierać.Powinny być dokładnie opisane strony umowy imię ,nazwisko ,adres,numer dowodu osobistego,nr PESEL,nr NIP.Następnie trzeba opisać przedmiot najmu,jego powierzchnie ilość pokoi,lokalizacje.

W następnym punkcie trzeba napisać na jaki okres zostaje zawarta umowa.Kolejnym ważnym punktem umowy jest zapis o wysokości czynszu i o terminie jego zapłaty.Należy sprecyzować do którego dnia miesiąca czynsz ma być płacony i sposób zapłaty (na konto lub do rąk własnych).Jeżeli zapisujemy waloryzacje czynszu należy zapisać w jakiej wysokości i jak często może być dokonana. Kolejnym  punktem powinny być  media ,należy je wyszczególnić i zapisać kto je pokrywa.

Właściciel powinien zastrzec w umowie zakaz podnajmowania lokalu i sposób jego użytkowania (wyłącznie na cele mieszkaniowe). Następnym punktem jest kaucja ,jej wysokość,co zabezpiecza,termin zwrotu.Kolejny punkt umowy to oświadczenie najemcy o miejscu do którego będzie mógł się przenieść w przypadku wykonania egzekucji,oraz 21-jednio dniowy termin wskazania innego lokalu w przypadku jeżeli utraci możliwość zamieszkania w lokalu podanym w oświadczeniu.

Przejdzmy teraz do kwestii wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego.Należy zapisać w umowie dokładne zasady i terminy jej wypowiedzenia.Pozostaje kwestia zwrotu lokalu po zakończeniu umowy,należy zapisać że lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym.Należałoby jeszcze zapisać że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.Podajemy jeszcze termin wydania lokalu ,na samym dole umowy umieszczamy podpisy wynajmującego i najemcy.Pod podpisami możemy umieścić listę załączników. Do załączników zaliczamy oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego) o poddaniu się egzekucji ,oświadczenie właściciela lokalu (lub osoby która posiada tytuł prawny do lokalu) o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu,protokół przekazania lokalu.

Wzór-Umowa najmu okazjonalnego lokalu